Varer i arbeid

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Beregningsmetoder og forutsetninger i rapporten «Varer i arbeid»

Cordel ordrer varer i arbeid generelt.png

Innhold

Generelt om rapport og hvilke ordrer som tas med

 • Viser status for hver ordre ved en gitt dato. Dato («Statusdato») velges i rapportoppsett.
 • Beregner sum opparbeidet inntekt, påløpte kostnader og fakturert fram til og med Statusdato.
 • «Varer i arbeid» = Sum opparbeidet inntekt – fakturert - innestående.
 • Ordrer som har «Varer i arbeid» = 0 tas ikke med i rapporten som standard, men det er imidlertid mulig å velge å ta med også disse ordrene (når de ikke er avsluttet, eller er avsluttet etter en valgt dato).
 • Dersom «Sluttdato» for en ordre er før eller lik «Statusdato», OG «Status fakturert» = «Avsluttet», vil denne ordrens «Varer i arbeid» bli satt = 0 selv om fakturert er ulik opparbeidet.
 • «Sluttdato» beregnes slik:
 1. Dato som ble valgt når ordren ble merket som avsluttet.
 2. Dersom avsluttet dato ikke er satt, brukes ordrens leveringsdato.
 3. Dersom fakturadato fra siste faktura mot ordren er senere enn pkt 1/2, brukes denne.
 • Avsluttede ordrer der beløp som gjenstår å fakturere er lik 0, vil i feltet «Status fakturert» automatisk få verdien «Avsluttet». Det kan imidlertid skje at en for ordrer som har gjenstående, ikke ønsker å fakturere dette, fordi dette har oppstått pga. delvis kreditering, eller det har blitt registrert noe feil i ordren, etc. En bør da sørge for at en spesifikt merker disse ordrene med «Status fakturert» = Avsluttet, slik at de ikke kommer med i senere rapporter. (Se egen beskrivelse for hvordan dette gjøres).

Metode for beregning av opparbeidet inntekt

Cordel ordrer varer i arbeid metode.png

En kan i rapport-oppsettet velge mellom de to følgende metoder for beregning av opparbeidet. Dette velges separat for «Ordrespes. komplett» ordrer, ordrer med akonto betalingsplan, og for ordrer med andre metoder:

 1. Beregne ihht metoder spesifikke for hver ordretype (se nedenfor).
 2. Bruke beregnede summer for påløpte kostnader med tillegg av et valgt påslag. En har separate valg i rapport-oppsett om denne metode skal benyttes for «Ordrespes komplett»-ordrer, ordrer med akonto betalingsplan og øvrige ordrer.

Metode for beregning av opparbeidet inntekt for de ulike ordretyper

Faktura ihht medgått

 • Medgått registreringer av alle typer (materiell, timer, direkte innkjøp) gjennomgås. Alle registreringer med fakturer-kryss satt og der utført-dato er innen «Statusdato», tas med i summeringen.
 • Poster der en har manuelt endret antall i fakturagrunnlag (viser med blå skrift): Dersom alle medgått poster blir med i summering, brukes det valgte antallet, ellers brukes antall fra de summerte medgått-postene.
 • Dersom alle medgått poster blir med i summeringen, brukes det akkumulerte beløpet fra fakturagrunnlaget. En får dermed også fanget opp beløpsavrunding.
 • Poster som er ´manuelt´ innlagt i fakturagrunnlag:
  • Summerer det som er fakturert for postene innen «Statusdato»
  • Dersom ordren er avsluttet innen «Statusdato» summeres også det som gjenstår å fakturere.
 • Forbruksmateriell-poster behandles på samme måte som manuelt innlagte poster.

Faktura ihht jobbliste

 • Samme metode som faktura ihht medgått.
 • Jobb med fast-pris har bare rundsum i fakturagrunnlag. Denne tas med etter samme kriteria som manuelt innlagte poster. Dersom «Arbeid fullført» dato på jobben er satt, brukes denne i stedet for å avgjøre når postene skal summeres.

Ordrespes. komplett

 • Vanligvis vil fakturagrunnlag inneholde bare poster som er direkte registrert (manuelle poster), men kan også ha timer generert fra timeregistrering og varer generert fra mottak på bestilling.
 • Bidrag fra poster generert fra timeregistrering eller mottak bestilling beregnes på samme måte som for «Faktura ihht medgått» ordrer.
 • Poster som er ´manuelt´ innlagt i fakturagrunnlag:
  • Summerer det som er fakturert for postene innen «Statusdato»
  • Dersom ordrens leveringsdato er innen «Statusdato» summeres også de postene som gjenstår å fakturere. En må derfor unngå å legge til slike poster i fakturagrunnlag i senere perioder enn den leveringsdato tilhører.

Salgsordre med leveranse

 • Leveranser med leveringsdato innen «Statusdato» summeres.

Prosjekt/Service-ordre etter produsert

 • Produsert for de perioder som er utført innen «Statusdato» summeres.
 • Dersom bare deler av en periode er innen dato, beregnes en andel av perioden som skal summeres med på denne måten: <periodebeløp> * <antall dager av periode innen dato> / <periode-lengde>
 • Dersom andel av periode er > 90%, summeres hele periodebeløpet, og hvis andel er < 10% summeres ikke noe. En viss avrunding mao. (Vanligvis brukes månedsperioder, og periode er enten 0% eller 100% innen «Statusdato»)

Prosjekt/Service-ordre med akonto betalingsplan

 • Produsert for de perioder som er utført innen «Statusdato» summeres.
 • Dersom en ikke melder produsert mot disse ordrene, må en i rapport-oppsettet velge at en i stedet skal benytte medgått som grunnlag for opparbeidet.

Tilleggsordre etter regning

 • Medgått registreringer av alle typer (materiell, timer, direkte innkjøp) gjennomgås. Alle registreringer med fakturer-kryss satt og der utført-dato er innen «Statusdato», tas med i summeringen.
 • Manuelt innlagte poster i tillegget summeres dersom tillegget er godkjent. Godkjent-dato brukes for å avgjøre om postene er opparbeidet innen «Statusdato». Vær altså oppmerksom på at dersom en f.eks. i februar legger til poster på et tillegg som har en godkjent-dato i januar, vil dette tas med i sum opparbeidet pr 31.januar!
 • Dersom post ikke summeres ihht punkt foran, blir det som er fakturert for postene innen «Statusdato» regnet som opparbeidet.

Tilleggsordre etter avtalt spesifikasjon

 • Dersom det er lagt inn prosentsats for «opparbeidet» summeres denne prosentandel av tillegget, dersom oppmålingsdato er gitt og innen «Statusdato». Her må en altså passe på å kjøre rapport før prosentsats endres i neste periode.
 • Tillegget regnes som komplett opparbeidet dersom tillegget er godkjent. Godkjent-dato brukes for å avgjøre om postene er opparbeidet innen «Statusdato». Vær altså oppmerksom på at dersom en f.eks. i februar endrer spesifikasjon på et tillegg som har en godkjent-dato i januar, vil endringene påvirke sum opparbeidet pr 31.januar!
 • Dersom tillegget er avsluttet uten at godkjent-dato er angitt (pga. feil gikk det an tidligere), blir det som er fakturert for postene innen «Statusdato» regnet som opparbeidet.

Beregning av påløpte kostnader

 • Påløpte kostnader beregnes ved at alle medgått-registreringer gjennomgås. Registreringer med utført-dato innen «Statusdato» tas med i summeringen.
 • Ordrespes. komplett: Tidligere versjoner summerte selvkost fra fakturagrunnlag dersom ordren ikke hadde medgått-registreringer og var fakturert (komplisert…?). Dette er droppet i den omarbeidede rapporten som benyttes fom. 1.5.29
 • Salgsordrer etter leveranse: I tidligere tider hadde vi et valg der medgått automatisk ble satt lik levert. Denne funksjonaliteten har ikke vært aktiv de siste 2-3 år. Unntaket er dersom automatisk lageruttak er valgt, da genereres material-uttak. Ellers må en altså registrere medgått separat for å få beregnet kostnad i periode for denne type ordrer.

Merke ordre som har gjenstående å fakturere med «Status fakturert» = «Avsluttet»

 • Bruk «Ferdig» kommando i ordre-oversikt, eller på generelt skilleark i ajourholdsbildet for ordre.
  • Denne kan benyttes også om ordren allerede er avsluttet.
  • Dersom ordren er avsluttet, spør programmet om en ønsker å åpne ordren. En svarer da «Nei» her.
  • En vil nå få opp dialog der en velger om gjenstående skal faktureres, og om en vil sperre ordre for ytterligere fakturering.
  • Lagre og bekreft med «Ja» på de spørsmål som kommer opp.
 • Bruk funksjon for å merke mange fortløpende via Ctrl-meny i ordreoversikt.
  • Trykk Ctrl-tast i ordreoversikt og velg punkt nr 2 i meny som kommer opp.
  • En får så opp dialog der en kan klikke «Merk» eller «Aktiver»
  • Merk alle ordrer som skal avsluttes.
  • Klikk «Aktiver» for å avslutte de merkede ordrene.